Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Prachtnagels.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling, houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Prachtnagels.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Prachtnagels.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Prachtnagels.nl zijn vrijblijvend en Prachtnagels.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pachtnagels.nl. Prachtnagels.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Prachtnagels.nl dit mee binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 De op de website, catalogus of andere voor reclame doeleinden uitgegeven publicaties weergegeven†producten van Prachtnagels.nl, zijn voorbeelden van de daadwerkelijke producten. Het daadwerkelijk door u te ontvangen product kan†in details kan afwijken van hetgeen in de voor reclame doeleinden uitgegeven publicaties is getoond. Aan de in voormelde publicaties getoonde afbeeldingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder korting of compensatie. Na ontvangst van Uw betaling ontvangt U binnen 7 dagen een bevestiging van Uw bestelling met levertijd en een factuur waarop is aangegeven hoe de betaling heeft plaatsgevonden.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Prachtnagels.nl.
3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Prachtnagels.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Prachtnagels.nl.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering geschiedt slechts na voorafgaande onherroepelijke betaling
4.2 De door Prachtnagels.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.4 Levering kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw levering kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
4.5 Leveringen worden gedaan aan het opgegeven afleveradres.Prachtnagels is niet verantwoordelijk voor fouten gemaakt door de klant in het opgegeven afleveradres, met als gevolg dat een bestelling misschien verkeerd geleverd wordt.
4.6 Prachtnagels is niet aansprakelijk voor zendingen die niet afgeleverd worden door PostNL of beschadigd raken bij transport, indien deze zending niet aangetekend verzonden is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Prachtnagels.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Prachtnagels.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering, met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.†Indien u van mening bent dat het aan u geleverde goed buiten de grenzen van de redelijkheid en billijkheid afwijkt van hetgeen u in de koop overeen bent gekomen dient u Prachtnagels.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten, met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde, niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Prachtnagels.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Prachtnagels.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien zowel de verpakking van het product als het product zelf onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor alsmede het risico van retourzendingen voor uw rekening komen!! Producten dienen in de originele verpakking te worden geretourneerd. Producten moeten goed verpakt - mt zo weinig mogelijk risico op schade tijdens transport - verzonden worden. Gemaakte verzendkosten voor het retour sturen van een bestelling worden NIET vergoed, daar wij de mogelijkheid bieden een product te komen testen (en ophalen) in ons ophaalpunt te Sint Willebrord (na afspraak).
7.4 Verbruiksproducten dienen ongeopend en ongebruikt te worden geretourneerd.

7.5 Indien na retourzending blijkt dat het door Prachtnagels.nl aan u geleverde product alsmede de verpakking beschadigd danwel veranderd zijn, heeft Prachtnagels.nl de keuze om u een schadevergoeding in rekening te brengen en/ of uw retourzending te wigeren. In het laatste geval zal het door u retour gezonden product aan u worden terug gezonden.
7.6 Eventuele aansprakelijkheid van Prachtnagels.nl bedraagt ten hoogste het bedrag van de aankoop (excl. verzendkosten).
7.7 Prachtnagels.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade bekomen door het dragen of gebruik van artikelen gekocht bij prachtnagels.nl.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Prachtnagels.nl, dan wel tussen Prachtnagels.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Prachtnagels.nl, is Prachtnagels.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Prachtnagels.nl.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Prachtnagels.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Prachtnagels.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Prachtnagels.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Prachtnagels.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Prachtnagels.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Prachtnagels.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Prachtnagels.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Prachtnagels.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien ťťn of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Prachtnagels.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Prachtnagels.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Prachtnagels.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11 . Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.